Mediaworks Hungary Zrt.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

– hatályos 2019. augusztus 15-től –

 1. Bevezetés

Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önt a www.ripost.hu (továbbiakban: „Honlap”) weboldal használatával együtt járó adatkezeléssel kapcsolatos tudnivalókról. Adatkezelő a Mediaworks Hungary Zrt.

  1. Jelen adatvédelmi tájékoztató lényeges tájékoztatást tartalmaz az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. Személyes adatai megadásával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket. Kérjük, hogy az adatvédelmi tájékoztatót rendszeresen olvassa el, hiszen annak változásai automatikusan alkalmazandóak az Ön által megadott személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a személyes adatai megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban. Az adatvédelmi tájékoztató módosítását honlapunkon közzétesszük, illetve egyéb módon is értesítjük Önt, attól függően, hogy mely forrásból áll rendelkezésünkre az Ön adata. Kérjük, hogy külön figyelemmel olvassa el a jelen adatvédelmi tájékoztató félkövérrel kiemelt rendelkezéseit, mert azok lényeges rendelkezéseket tartalmazhatnak az Ön személyes adatai kezelésére vonatkozóan.

A Honlap használatával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket, függetlenül attól, hogy regisztrál-e a Honlapon. Ha az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat nem fogadja el, kérjük, ne használja a Honlapot.

  1. Jelen adatvédelmi tájékoztató kizárólag a természetes személy Érintettek személyes adataira vonatkozik, tekintettel arra, hogy jogi személyek, illetve jogi személyeknek nem minősülő egyéb szervezetek adatai nem minősülnek személyes adatoknak.
  2. Az adatvédelemmel kapcsolatban az alábbi jogszabályok alkalmazandóak:
   • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet; ismertebb nevén GDPR)

A rendelet szövegét itt olvashatja: http://eur-lex.europa.eu/legal- content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

   • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)

Az Infotv. szövegét itt olvashatja: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

 1. Az adatkezelő személye

Név:

Mediaworks Hungary Zrt.

E-mail:

adatkezeles@mediaworks.hu

Telefon:

+36 1 460 2500

Székhely:

1034 Budapest, Bécsi út 122–124.

Cégjegyzékszám:

01-10-047955

Adószám:

24785725-2-41

 1. Alapvető információk
  1. Ha a Mediaworks Hungary Zrt. (a továbbiakban: Mediaworks) általi adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása, az Érintett jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás tényének igazolására vonatkozó adatokat a Mediaworks mindaddig megőrzi, amíg azt a hozzájárulás bizonyíthatósága vagy a Mediaworks más jogos érdeke szükségessé teszi.
  1. Az Érintett felelős az általa megadott személyes adatok valóságáért és pontosságáért. A Mediaworks a közölt személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi. A Mediaworks nem felelős az Érintett által megadott téves vagy valótlan adatok kezeléséért, sem az Érintett által közölt téves vagy valótlan adatközlés folytán akár az Érintettet, akár harmadik személyt érő károkért. A Mediaworks nem vállal felelősséget azért sem, ha az Érintett cselekvőképessége vonatkozásában a Mediaworks-öt megtévesztik.
  2. A hozzájárulás megadása
 1. Honlap esetén a Honlap használatával, a személyes adatok egyéb módon történő megadásával,
 2. minden más esetben az Érintett általi egyéb igazolható módon (papíralapon – pl. nyereményszelvényen írásban, elektronikus levélben, faxon, kép- és/vagy hangfelvétellel stb.)

történik.

  1. Cselekvőképtelen, 14 év alatti kiskorú Érintett esetén csak az Érintett törvényes képviselője adhat meg személyes adatokat az Érintett nevében. Cselekvőképtelen Felhasználó személyes adatainak megadásához a törvényes képviselő nyilatkozatára van szükség. Az aláírt nyilatkozatot személyes átadással, illetve postai úton, e-mail, vagy fax formájában kell eljuttatni a Mediaworks részére, illetve a nyilatkozat más igazolható módon is megtehető (pl. kép- és/vagy hangfelvétel).
  2. Korlátozottan cselekvőképes, 16. életévét még be nem töltött kiskorú személyes adatainak kezeléséhez a kiskorú törvényes képviselőjének hozzájáruló nyilatkozatára van szükség.
  3. A 16. életévét betöltött kiskorú adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez (azaz a személyes adatai megadásához) törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az ilyen Érintett az adatfelvétel módjától függően megadhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását.
  4. Az Érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az Érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.
  1. A Mediaworks a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában csak a jelen tájékoztatóban ismertetett célok érdekében, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
  1. A Mediaworks nem végez profilalkotást.
 1. A WWW.RIPOST.HU INTERNETES HONLAPON TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS FONTOS RÉSZLETEI
 1. HONLAP HASZNÁLATA, NYEREMÉNYJÁTÉKOK, DIREKT MARKETING

Érintettek

www.ripost.hu internetes honlapot használó természetes személyek (továbbiakban Felhasználó, Érintett)

Adatkezelés célja

 1. a Honlap által nyújtott szolgáltatások igénybevételének, a Honlap használatának biztosítása; online tartalomszolgáltatás
 2. Nyereményjáték esetén a Felhasználó személyes adatai kezelésének célja a Felhasználó nyereményjátékban való részvétele, nyerés esetén a nyeremények átvételéhez szükséges egyeztetés, a nyeremény átvételekor a nyertes Felhasználó személyazonossága hitelt érdemlő igazolásának és a nyeremények átadásának lehetővé tétele, a nyeremény átadását követően az esetleges vitás helyzetek tisztázása,

és egyes adózási tárgyú jogszabályokban előírt adatmegőrzési kötelezettség teljesítése

 1. a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatással kapcsolatban
 2. Felhasználói jogosultságok azonosítása
 3. statisztikák, elemzések készítése
 4. a Felhasználó külön hozzájárulása esetén, közvetlen üzletszerzési vagy reklám célú megkeresés
 5. panaszkezelés, amennyiben a Felhasználó panasszal fordul az Adatkezelőhöz
 6. egyéb, az Érintett által kezdeményezett kommunikáció, illetve érintetti kérelmek megválaszolása

Kezelt adatok köre

 1. a látogatás dátuma és időpontja, IP cím és domain név, az elért tartalom címe
 2. nyereményjáték nyertese esetén név, lakcím, adószám vagy adóazonosító jel
 3. Felhasználó panasza, arra adott válasz, illetve egyéb kommunikáció tartalmak
 4. a honlapon alkalmazott Cookie-k (ld. cookie tájékoztató)
 5. A Mediaworks a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja a weboldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása. A cookie-t a Felhasználó törölheti számítógépéről, valamint böngészőjében a cookie-k alkalmazását letilthatja. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.
 6. A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és amelyeket a Mediaworks rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Adatkezelés jogalapja

 1. A Mediaworks Személyes adatot, az alábbi eseteket kivéve, a Felhasználó önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kezeli.
 2. A Mediaworks a Honlapra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a Mediaworks jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása miatt (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül rögzíti.
 3. Nyereményjáték esetén a játékosok adatait a Mediaworks az önkéntes hozzájárulásuk alapján kezeli, ami abban nyilvánul meg, hogy az érintettek a www.ripost.hu weboldalra feltöltik adataikat abból a célból, hogy részt vegyenek a Mediaworks. aktuális nyereményjátékában. A nyertes adataira vonatkozó megőrzési kötelezettség jogszabályon alapul.
 4. Panaszkezelés és egyéb kommunikáció esetén az adatkezelés jogalapja a panaszról felvett jegyzőkönyv esetén jogszabályi kötelezettség teljesítése, egyéb esetben az Adatkezelő jogos

érdeke (jogos érdek megnevezése: panaszügyintézés jogszerű lefolytatása, esetleges jogviták esetén az adatkezelő jogszerű eljárásának bizonyítására való képesség)

Adatfeldolgozó

A Mediaworks Hungary Zrt. az alábbi adatfeldolgozók részére továbbít személyes adatokat:

Tárhelyszolgáltató: Rackforest Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u.

18-22.)

Az adatfeldolgozók a Felhasználók azon személyes adataihoz

férnek hozzá, amely személyes adatokat a Felhasználók a

weboldalakon megadnak.

Az adatkezelés időtartama

 1. Az automatikusan rögzített IP címeket a Mediaworks a rögzítésüket követően legfeljebb 6 óráig tárolja.
 2. A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, a Mediaworks az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követően legkésőbb a 30. napon törli, kivéve, ha az Adatkezelő jogos érdeke (pl. panaszkezelés, jogviták, ld. fentebb) a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig. A panaszról felvett jegyzőkönyvet az adatkezelő jogszabályi kötelezettsége folytán 5 évig köteles megőrizni.
 3. A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a Szolgáltatásról le nem iratkozik, vagy nem kéri a Személyes adatok törlését.
 4. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével össze nem kapcsolhatók.
 5. Nyereményjáték szervezése esetén az adatkezelés időtartama az esemény lebonyolítását követő 6 hónap, a nyertesek adatait a Szolgáltató további 8 évig őrzi.
 1. SZERKESZTŐI TARTALMAK

Érintettek

A Honlap tartalmaiban szereplő személyek.

Adatkezelés célja

Médiaszolgáltatás, nyilvánosság tájékoztatása (ide tartozik pl. az Érintett által rendelkezésre bocsátott fénykép nyomtatott sajtótermékben vagy Honlapon való közzététele, amennyiben ehhez az Érintett, vagy 16 év alatti

Érintett esetén az Érintett törvényes képviselője hozzájárult)

Kezelt adatok köre

Szerkesztőségi tartalmak (pl. fényképfelvétel, nyilatkozat, interjú tartalma)

Adatkezelés jogalapja

Hozzájárulás

Jogos érdek (pl. közszereplő vagy nyilvános rendezvényen történő részvétel esetén). Jogos érdek megnevezése: sajtószabadság,

véleménynyilvánítás szabadsága, nyilvánosság tájékoztatása

Adatfeldolgozó

Megbízott fotóriporterek, megbízott újságírók.

Az adatfeldolgozók az Érintettek azon személyes adataihoz férnek hozzá, amelyekhez a feladatuk teljesítése érdekében szükségük van. Az adatfeldolgozó általi adatkezelés időtartama az adatfeldolgozó és a Mediaworks közötti elszámolásig tart.

Az adatkezelés időtartama

A nyomtatott és digitális sajtótermékekben megjelent tartalmakat a

Mediaworks archiválja és csak abban az eseten törli, ha az Érintett valamely jogának gyakorlása eredményeként ez szükségesnek mutatkozik

 1. Adatfeldolgozás
  1. Adatfeldolgozónak minősül az a természetes vagy jogi személy vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozás az adatokkal kapcsolatos döntési jogosultságot nem jelent: az adatfeldolgozó az adatkezelő adatkezelési döntéseit hajtja végre.
  2. A Mediaworks az egyes adatkezelésekkel összefüggő részletes tájékoztatás kapcsán ismertette az adatfeldolgozók személyét és feladataikat (ld. fenti 4. pont). Tekintettel arra, hogy jelen tájékoztatás nem alkalmas valamennyi adatfeldolgozó megnevezésére, ezért összefoglaló ismertetjük a Mediaworks által igénybe vett adatfeldolgozók által nyújtott szolgáltatásokat:
 1. kézbesítés
 2. tárhelyüzemeltetés
 3. informatikai támogató jellegű szolgáltatás
 4. hírlevélküldő és tömeges e-mail küldő szolgáltatás
 5. ügyfélszolgálat hanganyagainak meghallgatása és értékelése
 6. vállalatirányító szoftver biztosítása és felügyelete
 7. hirdetések felvétele és továbbítása a Mediaworks felé (külső hirdetésfelvevő helyek)
 8. előfizetés szervezők
 9. előfizetői és hirdetés nyilvántartó, valamint számlázó szoftver biztosítása és felügyelete
 10. fényképkészítés, újságírás
  1. Egyedi esetekben (nyereményjáték, akció stb.) a Mediaworks igénybe vehet más adatfeldolgozó(ka)t is, amely(ek) személyéről az adott részvételi feltételekben ad tájékoztatást.
  2. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a Mediaworks rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a Mediaworks rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
 1. Adattovábbítás
  1. Az egyes adatkezelések ismertetésénél a Mediaworks felsorolta az adattovábbítások címzettjeit, illetve azok kategóriáit.
  2. A Mediaworks továbbá jogos érdeke alapján (pl. adminisztratív célokból egységes, cégcsoportszintű nyilvántartások létrehozása) továbbíthatja a személyes adatokat a cégcsoporthoz tartozó alábbi cégekhez:

Dunaújvárosi Szuperinfó Kft. (cg: 07-09-004161, adószám: 11118572-2-07, székhely: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 35.)

DMH Magyarország Kft. ((cg: 01-09-297618, adószám: 23495816-2-41, székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 122-124.)

MédiaLOG Logisztikai Zrt. (cg: 01-10-045507, adószám: 13792710-2-43, székhely: 1225 Budapest, Campona utca 1. DC10. ép)

Maraton Lapcsoport Kft. (cg: 19-09-507462, adószám: 10384730-2-19, székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 12.)

Tájékoztatjuk, hogy a Mediaworks Hungary Zrt. cégcsoporton belül az adatkezelés céljait és eszközeit a Mediaworks határozza meg, ennek megfelelően a Mediaworks cégcsoport a GDPR értelmében vállalkozáscsoportot alkot, amelyben a Mediaworks az ellenőrző vállalkozás, a cégcsoport többi tagja pedig az általa ellenőrzött vállalkozás.

  1. Az Érintett személyes adatainak továbbítása lehetséges olyan harmadik felek részére, akik a Mediaworks-höz tartozó üzletrészt vagy a Mediaworks-höz tartozó Szolgáltatást – részben vagy egészben megvásárolnak (adatkezelői jogutódlás). Ilyen esetben a Mediaworks által az Érintettre vonatkozóan tárolt személyes adatok is átadásra kerülhetnek, a tranzakció által indokolt mértékben. Az ilyen adattovábbításhoz az Érintett előzetes hozzájárulására nincs szükség, a Mediaworks azonban arról az Érintettet előzetesen tájékoztatja azzal, hogy ha az Érintett az adattovábbítás ellen tiltakozik, adatainak továbbítására nem kerül sor.
  2. Az Érintett automatizált adatkezelés esetén a hozzájárulása vagy a szerződés teljesítése alapján a Mediaworks számára általa megadottan kezelt adataira vonatkozóan kérheti, hogy a Mediaworks, ha ez technikailag megoldható, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban a Mediaworks-ön kívüli adatkezelőnek továbbítsa; a címzett adatkezelőnek az adattovábbítás teljesítéséhez szükséges adatait az Érintett közli. A Mediaworks az ilyen adattovábbítási kérés teljesíthetőségének akadályáról az Érintettet észszerű időn belül értesíti.
  3. A Mediaworks jogosult és kötelesek minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely továbbítására jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a Mediaworks nem tehető felelőssé.
 1. Adattovábbítás harmadik országba
  1. Harmadik országban (értsd nem EGT tagállamban) székhellyel rendelkező adatkezelő részére a Mediaworks nem továbbít személyes adatot.
  2. Adott esetben a Mediaworks harmadik országban székhellyel rendelkező adatfeldolgozót vehet igénybe.
 2. Adatbiztonság
  1. A Mediaworks az adatok biztonságáról a vonatkozó előírásoknak megfelelően gondoskodik.
  2. A Mediaworks az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében megteszi különösen azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel, megsemmisítéssel, véletlen megsemmisüléssel, vagy sérüléssel szemben, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
  3. A Mediaworks az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül a Mediaworks azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene a Mediaworksnek. A Mediaworks ezen követelményeket az adatfeldolgozók irányában is érvényesíti.
  4. A Mediaworks kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet, akik részére az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, felhívja a fenti vállalások betartására. A Mediaworks általi jogszerű adattovábbítás esetén ugyanakkor a Mediaworks nem vállal felelősséget a címzett által okozott károkért.
  5. A Mediaworks valamennyi munkatársa, munkaviszonya vagy más jogviszonya alapján köteles az adatkezelésre, valamint adatbiztonságra vonatkozó fenti elvek betartására.
  6. A Mediaworks az Érintettek személyes adatai titkosságának, sértetlenségének megóvása érdekében a személyes adatokat jelszóval védett adatbázisokban tárolja. A Mediaworks a személyes adatok védelmét hálózati, infrastrukturális védelemmel (tűzfalakkal, tartalomszűréssel, antivírus programokkal) biztosítja.
  7. A Mediaworks informatikai rendszere naplózza az adatokhoz történő hozzáféréseket, pontosan rögzítve azt, hogy melyik file-hoz mikor, milyen felhasználói fiókot használva fértek hozzá. A Mediaworks valamennyi felhasználói számítógépén folyamatosan a cég által jóváhagyott vírusvédelmi rendszer üzemel, amely biztosítja, hogy az érintettek személyes adataihoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.
  8. Az Internethez és a belső hálózathoz kapcsolódó informatikai rendszerek, berendezések, szoftverek, operációs rendszerek, adattároló eszközök, hálózati felhasználói fiókok, céges email postafiókok a Mediaworks Hungary Zrt. tulajdonát képezik. Ezek a rendszerek kizárólag a cég és partnerei üzleti ügyeihez kapcsolódó feladatok elvégzésére használhatóak. Ezen informatikai rendszerek, erőforrások használatára azon munkatársak jogosultak, akiknek az ilyen jellegű feladatokat munkaköri leírásuk kifejezetten előírja.
 3. Érintett jogai a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban
  1. Az Érintett bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az Érintettet megilleti továbbá az adathordozhatóság joga.
  2. A Mediaworks indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az alábbiak szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Mediaworks – a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatás ad. Ha a kérelem elektronikus úton érkezett, a tájékoztatás lehetőség szerint szintén elektronikus úton történik, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha úgy ítéljük meg, hogy nem kell intézkedéseket tennünk az Érintett kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fogjuk az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panasztételi lehetőséggel élhet az adatvédelmi hatóságnál, továbbá élhet bírósági jogorvoslati jogával is.
  3. A kérelmek teljesítése ingyenes, ha azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt túlzó, a Mediaworks, figyelemmel a kérelem folytán felmerülő adminisztratív költségekre, észszerű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem teljesítését.
  4. Ha a kérelmet benyújtó Érintett kilétével kapcsolatban megalapozott kétség merül föl, további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtása kérhető.
  5. Az Érintett kérelmére a Mediaworks tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, az Érintett jogosult arra, hogy a Mediaworks által kezelt rá vonatkozó személyes adatokhoz, illetve az adatkezelés céljára, az érintett adatok kategóriáira, azon címzettekre vagy címzettek kategóriáira, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, az adatkezelés tervezett időtartamára vagy az időtartam meghatározásának szempontjaira, valamint az adatok forrására vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.
  6. Kérelemre a Mediaworks az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díj számítható fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt az Érintett másként kéri.
  7. Az Érintett kérheti a pontatlan adatok helyesbítését, és joga van arra is, hogy kérje a hiányos adatai kiegészítését.
  8. Az Érintett kérheti, hogy a Mediaworks a személyes adatokat törölje, ha
   • azokra már nincs szükség abból a célból, amelyre figyelemmel az adatkezelés történt;
   • ha az Érintett a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
   • annak a 9.13. pont szerinti feltételei fennállnak;
   • az adatkezelés jogellenes;
   • azokat a Mediaworks-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
   • az Érintett 16. életévét be nem töltött kiskorú.
  1. A Mediaworks fenti kérelemre az adatokat törli, kivéve, ha a további adatkezelés
   • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása,
   • az azt előíró, a Mediaworks-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése,
   • jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme céljából szükséges.
  1. Az Érintett kérésére a Mediaworks korlátozza az adatkezelést, ha
   • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatok pontosságának ellenőrzését,
   • bár az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi a törlést, és ehelyett a korlátozást kéri,
   • a Mediaworks-nek már nincs szüksége az adatok kezelésére, de az Érintett azt jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez igényli,
   • az Érintett a 9.13. pont szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
  1. Ha az adatkezelés az előzőek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatok a tárolás kivételével – csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhető. A korlátozás feloldásáról a Mediaworks az azt kérő Érintettet előzetesen tájékoztatja.
  2. A helyesbítésről, a törlésről vagy korlátozásról a Mediaworks az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot továbbította. Az értesítést a Mediaworks mellőzi, ha ez lehetetlen, vagy nagy erőfeszítést igényel. Ha a Mediaworks nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
  3. Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
   • ha az jogos érdek alapján történik; ebben az esetben az adatkezelés nem folytatható, kivéve, ha az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben elsőbbséget élvező kényszerítő erejű jogos okok, vagy olyan okok indokolják, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,
   • ha az közvetlen üzletszerzés érdekében történik vagy ahhoz kapcsolódik; ilyen esetben e célból az adatkezelés a továbbiakban nem folytatható.

A 9.2-9.4. pontok a tiltakozás esetére is irányadók.

  1. Az adathordozhatóság joga alapján az Érintett egyrészt kérheti, hogy a Mediaworks-től, ha ez technikailag megoldható, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban a kezelt személyes adatait megkapja és azt bármely adatkezelőnek ő maga továbbítsa, másrészt kérheti a 6.4. pont szerinti adattovábbítást a Mediaworks-től.
  2. Ha a Mediaworks az Érintett fentiek szerinti kérelmét nem teljesíti, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja annak okáról.
  3. Amennyiben az Érintett meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát jelezze a Mediaworks felé a lent megadott elérhetőségek egyikén.
  4. A Mediaworks értesítésétől függetlenül a hatósághoz is fordulhat. Ha így dönt, azt az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést a hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  1. Ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (az alábbi hivatkozáson találja törvényszékek felsorolását és elérhetőségét: http://birosag.hu/torvenyszekek).
 1. Az adatvédelmi tájékoztató változásai a Honlapon kerülnek közzétételre. Mindig az aktuálisan hatályos adatvédelmi tájékoztató alkalmazandó a személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha az Érintett regisztrációjakor, vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban.
 1. Kapcsolat
  1. Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban, panaszt tenne, vagy a 10. pontban rögzített jogait szeretné gyakorolni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeken:

Név:

Mediaworks Hungary Zrt.

E-mail:

adatkezeles@mediaworks.hu

Telefon:

+36 1 460 2500

Székhely:

1034 Budapest, Bécsi út 122–124.

Cégjegyzékszám:

01-10-047955

Adószám:

24785725-2-41

  1. A Mediaworks adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége:

Név:

Nadray Ügyvédi Iroda

E-mail:

nadray@nadray.hu

Telefon:

061-202-2256

Székhely:

1055 Budapest, Falk Miksa u. 3. II/3.

 1. Hatály

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2019. augusztus 15. napjától alkalmazandó.