Általános nyereményjáték szabályzat

Amennyiben külön, az adott játékra vonatkozó Nyereményjáték szabályzat másképp nem rendelkezik a Ripost Média honlapján, a www.ripost.hu weboldalon, és a Ripost Média Facebook oldalán, a www.facebook.com/ripost.hu indított Nyereményjátékokra (A továbbiakban: „Nyereményjáték, vagy Játék”) az alábbiakban meghatározott szabályok vonatkoznak.

A nyereményjáték szervezője (a továbbiakban: Szervező):

  • Ripost Média Szolgáltató és Kommunikációs Kft.
  • Székhely: 1033 Budapest, Kórház utca 6-12.
  • Cégjegyzékszám: 01-09-200457
  • Adószám: 25114351-2-42

A nyereményjáték általános menete

A Nyereményjáték során a Ripost Média honlapján cikkben, vagy Facebook oldalán posztban feltett kérdésre kell e-mailben (a [email protected] e-mail címre küldve) választ adni. A cikkben vagy posztban ismertetett nyeremény(eke)t a helyes megfejtést leggyorsabban (legkorábbi időpontban) beküldő(k) kapjá(k), amennyiben teljesíti(k) a részvételi feltételeket. Amennyiben a kérdés mellett a megfejtések beküldésére vonatkozó határidő is szerepel, és a határidőig nem érkezik helyes megfejtés, akkor a Nyertes az a Játékos, akinek válasza legközelebb áll a helyes megfejtéshez.

Részvételi feltételek

A Nyereményjátékban az a Játékos vehet részt, aki:

  • 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar állampolgár és rendelkezik az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyigazolvánnyal,
  • a Ripost Média honlapján vagy Facebook oldalán feltett kérdésre adott tippjét, és teljes nevét elküldte a [email protected] e-mail címre,
  • a tipp beküldésével elfogadja a Játékszabályzato(ka)t, és önkéntes beleegyezését adja adatai kezeléséhez,
  • a Játék befejezésének napján élő Facebook regisztrációval rendelkezik.

A nyereményjátékból kizárt személyek

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, a Játékkal kapcsolatos feladatokat ellátó megbízottjai és alvállalkozói, továbbá az előbbiek közeli hozzátartozói, illetve akik a Játék marketing céljainak megvalósulásában közvetlen szerepet vállalnak, valamint azok közeli hozzátartozói a Ptk. 685. § b) pont szerint.

A Ripost Média honlapján indított promóciók függetlenek a Facebook-tól, a Facebook nem támogatja, és nem vesz részt bennük, a játékokat kizárólag a Szervező indítja.

A Nyereményjáték időtartama

A Szervező által indított Nyereményjáték meghatározott időponttól kezdődően, meghatározott időpontig tart. A Nyereményjáték pontos időpontját a Nyereményjáték meghirdetésekor a www.ripost.hu weboldalon ismerteteti a Szervező.

Általános rendelkezések

A Nyereményjátékban minden Játékos csak egyszer tippelhet érvényesen és az e-mailben kizárólag a valóságnak megfelelő személyes adatokat adhat meg. Amennyiben egy e-mailcímről több tipp érkezik, akkor az időben legkorábban beérkezett választ vesszük figyelembe.

Érvényes és megegyező tippek esetén a gyorsabban (korábbi időpontban) beérkezett tipp(ek) beküldője a Nyertes. 

Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített feltételeknek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

A Játékos a tipp e-mailben történő megküldésével egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Nyereményjáték szabályzatban rögzített részvételi feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a részvételi feltételeket - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékból kizárásra kerül.

A részvételi feltételeket tartalmazó Játékszabályzatot a Szervező a www.ripost.hu weboldalon és a www.facebook.com/ripost.hu internet címen teszi közzé.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon.

A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes.

A Nyertes(ek) vállalja(k), hogy Szervező a nevét(üket), a nyerés tényét, illetve a nyeremény(eke)t Facebook/Twitter bejegyzésben kizárólag a Játékkal kapcsolatban közzétegye. Nyertes(ek) a Szervező erre vonatkozó kérésére ezt aláírásával(ukkal) megerősített nyilatkozatban is elismeri(k).

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a Játékosok vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

A Szervező fenntartja a jogot a Nyereményjáték szabályzat módosítására.

Nyeremény

Ha a kiírásban (cikkben, posztban) a Szervező másképp nem rendelkezik, akkor a nyeremény(eke)t a Szervező, vagy a Szervező által megbízott cég biztosítja. A nyeremény(ek) utáni adó és járulékterheket, valamint a nyeremény átadásával összefüggő költségeket Szervező, vagy a nyereményt biztosító fizeti meg. A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek és kiadások a Nyertes(eke)t terhelik. 

A nyereményt mindig az aktuális kiírásban (posztban) ismertetjük. A Nyertes(eke)t válasz e-mailben értesítjük, legkésőbb a Nyertes(ek) kiválasztását követő munkanap 18 óráig.

A nyeremény átvételével kapcsolatosan a Nyertes(ek)nek értesítő e-mailen keresztül adunk tájékoztatást. Ha a nyeremény átvételéhez a Nyertes(ek) részéről további információ megadása szükséges, akkor a kérdéseket – válaszadási határidő megjelölésével – Szervező e-mailben teszi fel.

Amennyiben a válaszadási határidőig a Nyertes(ek)től nem érkezik válasz, akkor Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményt ne adja át vagy a helyes megfejtést beküldők közül időben a következő leggyorsabban válaszoló Játékost léptesse helyébe.

Adatkezelés és jogorvoslat

A Játékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes. A Játék során szolgáltatott személyes adatokat a Szervező a Játékosoknak a tipp e-mailben történő megküldésével adott felhatalmazása alapján abból a célból kezeli és dolgozza fel, hogy a Játék nyertesét megállapítsa és értesítse.

Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk megadott személyes adatok valódiságát Szervező a nyeremény átadását megelőzően - személyazonosító igazolvány alapján - leellenőrizze.

A Ripost Média adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-86296/2015.

A nyereményjátékra regisztráltak köre a jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, illetve kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is (Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos, 1225 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C Postacím: 1530 Budapest Pf. 5.)

A Játékos(ok) a tipp e-mailben történő megküldésével minden tekintetben elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését, a Szervező pedig szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező a Nyeremény(ek) átvételét követő 2. naptári hónap végéig kezeli a Játékos(ok) Játék során megadott adatait.

Záró rendelkezések

A Ripost Média fenntartja a jogot, hogy a játékot felfüggessze, vagy megszüntesse, amennyiben annak folytatása rajta kívülálló okok alapján nem lehetséges.

A Ripost Média fenntartja a jogot, hogy a játék feltételeit, így különösen a játék időtartamát vagy a jelen szabályzatot bármikor megváltoztassa, amelyről haladéktalanul tájékoztatja a Résztvevőket a Ripost Média honlapján, a www.ripost.hu weboldalon, és a Ripost Média Facebook oldalán, a www.facebook.com/ripost.hu weboldalon.

Budapest, 2015. július 27.